Javna nabava

Plan nabave Javne ustanove Natura Slavonica za 2021. godinu možete preuzeti ovdje:

Plan jednostavne nabave Javne ustanove Natura Slavonica za 2021. godinu ( PDF, 196 KB)

Izjavu možete preuzeti i u pdf formatu, kao i izjave predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove:

Izjava ravnatelja o nepostojanju sukoba interesa ( PDF, 290KB)

Izjava Ivan Kulić ( PDF, 291KB)

Izjava Sandra Dabić ( PDF, 291KB)

Izjava Predrag Mišetić ( PDF, 291KB)

Izjava Dinko Dežmić ( PDF, 290KB)

Izjava Mario Vlainić ( PDF, 291KB)

 

Sukladno članku 76. Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016, u daljnjem tekstu Zakon) sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito: ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili  ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.

Sukladno članku 80. Zakona, Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje.

Sukladno članku 80. Zakona, objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojim Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije - Natura Slavonica kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 76. Zakona.

Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Natura Slavonica

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije - Natura Slavonica          
MB 2148285, OIB 58615312132

 Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod       

 tel./faks: 035/409-042     

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.natura-slavonica.hr


Klasa: 351-01/18-01/8

Urbroj: 2178/01-27-01-18-2

U Slavonskom Brodu, 14.02.2018.

 

 

            POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

 

JAVNI NARUČITELJ:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica

 

 1. PREDMET NABAVE: Nabava usluga izrade projekta uređenja i opremanja poučne staze s odmorištem u posebnom ornitološkom rezervatu Bara Dvorina, u okviru postupka jednostavne nabave
 2. SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE:

- projekt uređenja i opremanja poučne staze s odmorištem u posebnom ornitološkom rezervatu Bara Dvorina treba sadržavati: kartu/e staze izrađenu po obilasku terena s lokacijama 10 poučnih panoa i odmorištem s 4 poučna panoa te mrežom virtualnih staza, razmještaj signalnih ploča i smjerokaza, nacrte za izradu okvira za panoe, signalizacijske ploče i smjerokaze s uputama za postavljanje, nacrte za izradu svih komponenti odmorišta, njihova razmještaja i postavljanja, tehnički opis svih radova s troškovnikom

 

 1. UVJETI PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u iznosu od 100% nakon isporuke svih usluga definiranih u specifikaciji predmeta nabave
 2. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 4.000,00 kn + PDV
 3. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE:

- Najpovoljnija ponuda

 

 1. DOKAZI POSLOVNE SPOSOBNOSTI:

6.1. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave. (U slučaju podnošenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obavezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti.)

6.2. Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja. Iz potvrde porezne uprave mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je, sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. Potvrda porezne uprave ili jednakovrijedni dokument ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

 

6.3. Ako se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaje potvrda porezne uprave ona može biti zamijenjena izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja.

 

6.4. DOKAZI O STRUČNOJ SPOSOBNOSTI KLJUČNOG STRUČNJAKA:

Prijavitelj mora dokazati da raspolaže ključnim stručnjakom koji posjeduje:

 • Visoku stručnu spremu arhitektonskog ili građevinskog usmjerenja – ovaj kriterij dokazuje se dostavom preslike diplome ključnog stručnjaka

 

Svi dokazi se mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti nepostojanja razloga isključenja, temeljem članka 264. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/2016), u slučaju podnošenja zajedničke ponude dužni su dokazati svi članovi zajednice ponuditelja.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost gore dostavljenih podataka u priloženim dokumentima ili izjavama, naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija, a u slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj državi, naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti. Ukoliko je ponuditelj dostavio lažne podatke, naručitelj ga je obvezan isključiti temeljem članka 295. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi.

 

 1. IZRADA PONUDE: Ponuda sadrži najmanje: Ponudbeni list ispunjen i potpisan od strane ponuditelja; Troškovnik ispunjen i potpisan od strane ponuditelja; Dokaze iz točke 6.

Ponuditelj izražava cijenu ponude u brojkama, u kunama, te moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

 

 1. NAČIN I MJESTO DOSTAVLJANJA PONUDE: Ponuda se dostavlja isključivo putem elektronske pošte na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kao jedan dokument u PDF formatu.

 

 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 02. ožujka 2018. godine do 15:00 sati.

 

Ponude koje nisu pristigle do naznačenog roka neće se otvarati i razmatrati te će biti vraćene ponuditelju.

Ukoliko ponuda nije označena na opisani način, naručitelj se neće smatrati odgovornim ako se ponuda zagubi ili otvori prije naznačenog vremena.

 

 1. OTVARANJE PONUDA: naručitelj neće provoditi javno otvaranje ponuda.

 

 1. OSOBA ZA KONTAKT: Obavijest u svezi predmeta nabave - kontakt osoba: Vesna Andrić, tel: 035 409 043; email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 1. ROK VALJANOSTI PONUDE: 180 dana.

 

 1. OBAVIJEST O REZULTATIMA: pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima u roku od 5 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

 1. Naručitelj zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog objašnjenja.

 

                                                                                                     Ravnatelj Javne ustanove:

 

                                                                                                 Josip Bodrožić-Džakić, dipl. ing.

 

Ovdje preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Poziv na dostavu ponuda ( PDF, 387 KB)

Obrazac 1 ( DOCX, 14KB)

Ponudbeni list ( DOCX, 14KB)

Troškovnik ( DOCX, 15KB)