Pratite nas putem RSS-a!

Financijske potpore u EU

Financijska potpora za šumoposjednike ostvaruje se kroz plaćanje usluga ekosistema.

Dodatna plaćanja u uzgoju šuma i poljoprivredi državljani članica Europske Unije ostvaruju kroz Common Agricultural Policy (CAP). Europska Unija je napustila poticaje poljoprivrednicima po proizvodnji. Uvela je plaćanja koja nadoknađuju manjak profita nastao zato što se proizvođač (poljoprivrednik, šumoposjednik) pridržava naputaka i uvjeta proizvodnje iz propisa, strategija i programa EU. Za šumarstvo (i poljoprivredu) dodatna plaćanja moguće je ostvariti temeljem postojanja tzv. usluga ekosistema kroz CAP-ove mjere:

  1. Specifične i ciljane agrookolišne mjere (Specific and targeted Agri-environmental measures) – poseban naglasak na očuvanje biološke raznolikosti, posebno vrijednih svojti i staništa, očuvanje krajolika (šuma, živica, jaraka, bara i jezera, ptičjih gnijezda u šumama), očuvanje kvalitete tla (spriječavanje erozije i ispiranja tla), ekstenzivnu poljoprivredu, ekstenzivnu ispašu i dr. Dodatna plaćanja moguće je ostvariti ako proizvođač prihvati kriterije proizvodnje koji nadilaze zakonski propisanu „dobru praksu“ u poljoprivredi (i šumarstvu) svojim zahtjevima i korisnošću.
  2. plaćanja za šumski okoliš (Forest-environment payments)
  3. potpora za neproizvodna ulaganja u poljoprivredna i šumska zemljišta (Support for non-productive investments in agriculture and forest lands)
  4. plaćanja koja podupiru upravljanje poljoprivredna i šumska područja europske ekološke mreže Natura 2000 (Payments to support the management of agriculture and forest Natura 2000 sites)

Plaćanja za šumski okoliš uključuju aktivnosti kao što su:

-          smanjena sječa
-          uvođenje rotacije u uzgoju šume
-          stabilizaciju tla, spriječavanje erozije, zadržavanje površinskog sloja tla
-          uvođenje aktivnosti koje štite od poplave i dr.

Pošumljavanje također može omogućiti dodatne naknade budući da šume vežu CO2 i smanjuju klimatske promjene.  Često postoje zahtjevi da se sade autohtone svojte drveća u omjerima kakvi se prirodno javljaju u šumama toga kraja.

Svaka zemlja članica EU donosi programe koji podupiru zaštitu okoliša tj. pružanje usluga ekosistema. Sudjelovanje u takvom programu je dobrovoljno i uvjet je da bi se ostvarila gore navedene potpore. Visina plaćanja određuje se prema procijenjenom gubitku prihoda i dodatnim troškovima zbog izvršavanja određenih aktivnosti. Postoje maksimalni iznosi potpore, ali se mogu izvršiti i plaćanja iznad određenog maksimuma, ako postoje dodatne specifičnosti,  što pokriva država članica. Plaćanja se baziraju na hektaru zemljišta za period od obično 25-30 godina za šumarstvo, a 5-7 godina za poljoprivredu. Korisnik naknade mora vršiti  određena mjerenja i praćenja (npr. bioraznolikosti).

Za površine pod šumama mogu se ostvariti znatna dodatna plaćanja iznad maksimuma, propisane aktivnosti su često specifične, period za primanje plaćanja duži, osim troškova provođenja aktivnosti i gubitka prihoda, plaćanje može djelomično uključivati i tzv. opportunity cost tj. razliku u prihodu koja bi se mogla ostvariti izborom isplativije uzgoja isplativije kulture.

Napisala: V. Andrić