• Prašnik

  Prašnik (foto: Vesna Andrić)

  Prašnik je prašuma hrasta lužnjaka smještena u neposrednoj blizini sela Novi Varoš u općini Stara Gradiška. Zaštićen je u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije.

  Prašnik je 250-300 godina stara sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Ostatak je slavonske prašume. Još 1929. godine isključen je iz redovnog gospodarenja šumom zbog svoje vrijednosti, a status posebnog rezervata šumske vegetacije dobiva 1965. godine rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu.

 • Muški bunar

  Muški bunar (foto: Dražen Fligić)
  Muški bunar (foto: Dražen Fligić)


  Muški bunar je kao posebno vrijedna šuma hrasta kitnjaka i bukve stara između 200 i 300 godina. Izuzeta je iz redovnog šumskog gospodarenja 1929. godine. Godine 1963. Muški bunar je zaštićen u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije. Dio je ekološke mreže Republike Hrvatske.

 • Bara Dvorina

  Bara Dvorina (foto: Vesna Andrić)
  Bara Dvorina (foto: Vesna Andrić)

  Bara Dvorina proglašena je zaštićenom 1987. u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata. Površina joj je 640 ha te se proteže uz Savu u duljini od 6 km. Granice rezervata ide rijekom Savom od 343. do 334. km (kota 90,6), zatim nasipom do klakarskog grobalja pa okomitom linijom do početne točke. Obuhvaća baru Dvorinu, manje bare, poplavne livade i pašnjake uz bare i poplavnu šumu hrasta lužnjaka (Posjeke).

 • Jelas ribnjaci

  Jelas ribnjaci (foto: Vesna Andrić)

  Jelas ribnjaci zaštićeni su 1995. odlukom Skupštine Županije Brodsko-posavske u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata. Rezervat obuhvaća 125 ha površine ribnjaka. Jelas ribnjaci su dio ekološke mreže NATURA 2000 kao područje očuvanja značajno za ptice Jelas polje i kao područje očuvanja značajno za vrste i staništa Jelas polje s ribnjacima.

 • Jelas polje

  Jelas polje (foto: Dražen Fligić)

  Foto: Dražen Fligić

  Jelas polje zaštićeno je u kategoriji značajnog krajobraza 1995. godine. Ogromna površina od 20.800 ha proteže se na teritoriju grada Slavonskog Broda i općina Oriovac, Bebrina, Sibinj i Brodski Stupnik. Sjeverna granica zaštićenog područja ide autocestom Zagreb - Lipovac, a južna rijekom Savom od ušća Orljave do ušća Mrsunje te prati njihov tok prema sjeveru.

 • Gajna

   

  Posavac na Gajni (foto: M. Pavičić)

  Gajna je u kategoriji značajnog krajobraza (nekadašnji zaštićeni krajolik) zaštićena 1990. godine. Smještena je između sela Oprisavci i Poljanci. Južnu granicu Gajne predstavlja rijeka Sava, a granica se nastavlja savskim nasipom koji je na ovom području odmaknut od Save i tvori džep u koji se smjestila Gajna. Površina krajobraza iznosi 331,7 ha.

 • Pašnjak Iva

  Pašnjak Iva (foto: Dražen Fligić)

  Foto: Dražen Fligić

  Pašnjak Iva je proglašen zaštićenim u kategoriji značajnog krajobraza 14. srpnja 2010. odlukom Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Ovaj poplavni pašnjak smjestio se južno od sela Gorice u općini Dragalić, a površina mu iznosi 268 ha. Sa zapada, istoka i juga omeđena je poplavnim šumama hrasta lužnjaka. Iva je dio područja važnog za ptice Donja Posavina koje je dio Nacionalne ekološke mreže.

 • Ekološka mreža

Ekološka mreža

Temeljem Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019, 119/2023) u Brodsko-posavskoj županiji proglašeno je 17 područja ekološke mreže.  Sva područja ekološke mreže unutar granica Brodsko-posavske županije pod upravom su JU Natura Slavonica. Iznimka je POVS Lonjsko polje kojim upravlja JU PP Lonjsko polje. Velika područja ekološke mreže, koja uključuju teritorije više županija, nacionalnih parkova i/ili parkova prirode, pod zajedničkom su upravom više nadležnih ustanova za zaštitu prirode. Popis područja ekološke mreže Natura 2000 u Brodsko-posavskoj županiji možete pogledati u tablici koja slijedi.

Tablica 1. PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE

PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

ŠIFRA PODRUČJA

NAZIV PODRUČJA

NAPOMENA

CILJ ZAŠTITE

HR1000005 Jelas polje Unutar ovoga područja nalaze se u potpunosti, čitavom površinom sljedeća zaštićena područja: značajni krajobrazi Jelas polje i Gajna te posebni ornitološki rezervati Jelas ribnjaci i Bara Dvorina. POP
HR1000004 Donja Posavina Čitavo zaštićeno područje značajnog krajobraza Pašnjak Iva u potpunosti se nalazi unutar ovoga većega POP područja. POP
HR2001355 Psunj   POVS
HR2001389 Banićevac   POVS
HR2001385  Orljava Ovo područje samo sa 0,03% ulazi u Brodsko-posavsku županiju. POVS
HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice   POVS
HR2001379 Vlakanac-Radinje   POVS
HR2001289 Davor-livade   POVS
HR2001288 Pričac-Lužani   POVS
HR2001326 Jelas polje s ribnjacima U ovo područje ekološke mreže u potpunosti je uključen posebni ornitološki rezervat Jelas ribnjaci, a djelomično i značajni krajobraz Jelas polje (nešto više od četvrtine njegove površine).  POVS
HR2000623 Šume na Dilj gori   POVS
HR2000488 Južni Dilj   POVS
HR2001328 Lonđa, Glogovica i Breznica   POVS
HR2000426 Dvorina U ovo područje je uključen posebni ornitološki rezervat Bara Dvorina. Mali dio rezervata je isključen iz područja (približno 2-3%). POVS
HR2000427 Gajna U ovo područje je u potpunosti uključen značajni krajobraz Gajna.  POVS
HR2001511 Suhe livade kod Sinlija   POVS
HR2000416 Lonjsko polje Pod upravom JU PP Lonjsko polje. POVS

 *POVS=područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove

 *POP= područja očuvanja značajna za ptice

 

 Kartu područja ekološke mreže i zaštićenih područja možete pogledati na ovome linku:

www.bioportal.hr/gis

Više informacija o ekološkoj mreži Natura 2000 možete dobiti na ovome linku:

https://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-mreza

U sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom izrađeni su desetogodišnji planovi upravljanja za područja ekološke mreže i povezana zaštićena područja. Javna ustanova Natura Slavonica izradila je 7 planova upravljanja koje možete pročitati i preuzeti na ovim poveznicama:

PU 001 Orljava, Orljavica i Trenkovo (PDF, 8922 kb)

PU 003 Sava nizvodno od Hrušćice (PDF, 6658 kb)

PU 021 Gajna, Dvorina, Jelas polje (PDF, 6637 kb)

PU 036 Banićevac i Nurkovac (PDF, 2811 kb)

PU 7001 Donja Posavina, Prašnik i Pašnjak Iva (PDF, 8729 kb)

PU 8020 Lonđa, Glogovica i Breznica (PDF, 9681 kb)

PU 8021 Pričac-Luzani, Vlakanac-Radinje, Davor-livade (PDF, 4012 kb)

U studenom 2012. godine Državni zavod za zaštitu prirode objavio je Prijedlog ekološke mreže Natura 2000 – stručna podloga. Došlo je do većih izmjena u predloženim pSCI i SPA područjima za Brodsko-posavsku županiju. Dio područja je ukinut, dio smanjen, a neka su i dodana. Stručna podloga s kartom predloženih područja ekološke mreže dostupna je na internetu te ih možete pročitati i pogledati na sljedećim stranicama!

Stručna podloga Natura 2000

Karta Natura 2000

Nacionalna ekološka mreža (NEM) proglašena je 2007. godine Uredba o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. Čak oko 1000 područja ulazi u njezin sastav, bilo zbog svoje vrijednosti za zaštitu i očuvanje ugroženih i rijetkih ptica (sukladno Direktivi o pticama) ili radi očuvanja rijetkih i ugroženih stanišnih tipova ili divljih svojti osim ptica (sukladno Direktivi o staništima).

pSCI Vlakanac - Radinje (foto V. Andrić)