Podjeli

Author

adminNS

Share

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica
MB 2148285, OIB 58615312132

Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod         

tel./faks: 035/409-042

zastita.prirode@bpz.hr
www.natura-slavonica.hr

 

Klasa: 351-01/17-01/2

Urbroj: 2178/01-27-01-17-13

U Slavonskom Brodu, 05.04.2017.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

JAVNI NARUČITELJ:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica

 1. PREDMET NABAVE: Nabava usluga idejnog projekta unutarnjeg uređenja i likovnog postava za prezentacijski centar ‘Prašnik’, u okviru postupka jednostavne nabave
 2. SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE:

– projekt likovnog postava

– projekt interijera i produkt dizajna

– projekt vizualnog identiteta

– projekt IT-a i multimedije u interijeru

– projekt svjetla u interijeru

 1. UVJETI PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u iznosu od 100% nakon isporuke svih usluga definiranih u specifikaciji predmeta nabave
 2. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:107.000 kn + PDV
 3. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE:

– Najpovoljnija ponuda

 1. DOKAZI POSLOVNE SPOSOBNOSTI:

6.1. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave. (U slučaju podnošenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obavezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti.)

6.2. Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja. Iz potvrde porezne uprave mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je, sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. Potvrda porezne uprave ili jednakovrijedni dokument ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

6.3. Ako se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaje potvrda porezne uprave ona može biti zamijenjena izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja.

6.4. DOKAZI O STRUČNOJ SPOSOBNOSTI KLJUČNOG STRUČNJAKA:

Prijavitelj mora dokazati da raspolaže ključnim stručnjakom koji posjeduje:

 • Visoku ili višu stručnu spremu dizajnerskog/umjetničkog usmjerenja – ovaj kriterij dokazuje se dostavom preslike diplome ključnog stručnjaka
 • Minimalno 5 projekata likovnih postava/ uređenja interijera u muzejskim/izložbenim i sličnim prostorima – ovaj kriterij se dokazuje dostavom ispunjenog OBRASCA 1 koji potpisuje ključni stručnjak

Svi dokazi se mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti nepostojanja razloga isključenja, temeljem članka 264. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/2016), u slučaju podnošenja zajedničke ponude dužni su dokazati svi članovi zajednice ponuditelja.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost gore dostavljenih podataka u priloženim dokumentima ili izjavama, naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija, a u slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj državi, naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti. Ukoliko je ponuditelj dostavio lažne podatke, naručitelj ga je obvezan isključiti temeljem članka 295. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi.

 1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE: Ponuditelj je obvezan po usvajanju ponude i potpisivanju ugovora dostaviti bjanko zadužnicu potvrđenu od strane javnog bilježnika popunjenu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice, u visini od 5.000,00 kn.
 1. IZRADA PONUDE: Ponuda sadrži najmanje: Ponudbeni list ispunjen i potpisan od strane ponuditelja; Troškovnik ispunjen i potpisan od strane ponuditelja; Dokaze iz točke 6.

Ponuditelj izražava cijenu ponude u brojkama, u kunama, te moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

 1. NAČIN I MJESTO DOSTAVLJANJA PONUDE: Ponuda se dostavlja isključivo putem elektronske pošte na e-mail adresuinfo@natura-slavonica.hr kao jedan dokument u PDF formatu.
 2. ROK ZA DOSTAVU PONUDE:11. travnja 2017. do 15:00sati.

Ponude koje nisu pristigle do naznačenog roka neće se otvarati i razmatrati te će biti vraćene ponuditelju.

Ukoliko ponuda nije označena na opisani način, naručitelj se neće smatrati odgovornim ako se ponuda zagubi ili otvori prije naznačenog vremena.

 1. OTVARANJE PONUDA: naručitelj neće provoditi javno otvaranje ponuda.
 2. OSOBA ZA KONTAKT: Obavijest u svezi predmeta nabave – kontakt osoba:Vesna Andrić, tel: 035 409 043; email:vandric@bpz.hr
 3. ROK VALJANOSTI PONUDE: 180 dana.
 4. OBAVIJEST O REZULTATIMA: pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima u roku od 5 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
 5. Naručitelj zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog objašnjenja.

Ravnatelj Javne ustanove:
Josip Bodrožić-Džakić

Ovdje preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Nacrte zgrade centra Prašnik možete preuzeti ovdje:

Nacrti