Categories: Ostali projekti

Podjeli

Author

adminNS

Share

Projekt zaštite bregunica

Bregunica (lat. Riparia riparia) je najmanja lastavica u Hrvatskoj. Odozgo je smeđa, a s trbušne strane bijela. Na prsima ima smeđu horizontalnu prugu. Gnijezdi se u kolonijama koje broje dvanaestak do nekoliko stotina parova. Pri tome kopa hodnike u strmim pjeskovitim obalama rijeka ili jezera na kraju kojih svija gnijezdo od perja i grančica.

Posebno je zaštićena životinjska vrsta u Republici Hrvatskoj prema Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09). Uvrštena je na Crveni popis ugroženih ptica Hrvatske. Radi se i o migratornoj vrsti koje su zaštićene na temelju međunarodnih konvencija kojih je i Hrvatska potpisnica.

U Hrvatskoj ih ugrožava uništavanje staništa: iskapanje pijeska i šljunka na obalama rijeka i jezera, vodoprivredni zahvati i uređivanje (betoniranje ili popločavanje) riječnih obala. Stoga je važno pratiti njihovu brojnost u Hrvatskoj.

 

U sklopu projekta Monitoring bregunica i kartiranje njihovih kolonija duž savske obale Brodsko-posavske županije Javna ustanova u suradnji s ornitologom tokom 5 svibanjskih dana izvršila je obilazak čitave savske obale na području županije (oko 175 km toka Save).

Pronađene su dvije aktivne kolonije bregunica. Fotografirane su te su njihove lokacije zabilježene GPS uređajem. U sklopu projekta izrađeni su i edukacijski materijali te održana predavanja na Županijskom stručnom vijeću učitelja prirode/biologije. Projektom je predviđena i obnova staništa bregunica na Gajni koja je u tijeku. Sredstva za projekt Javna ustanova je osigurala sudjelovanjem na natječaju Ministarstva kulture.