Podjeli

Author

adminNS

Share

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica
MB 2148285, OIB 58615312132

Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod         

tel./faks: 035/409-042     

zastita.prirode@bpz.hr
www.natura-slavonica.hr

Klasa: 351-01/17-01/2

Urbroj: 2178/01-27-01-17-13

U Slavonskom Brodu, 05.04.2017.