Categories: Stan na Gajni

Podjeli

Author

adminNS

Share

POZIV NA PODNOŠENJE PONUDA br. NIP-01-19 – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavljen je u Narodnim novinama br. 10/13 dana 23.01.2013. Slijedi tekst Poziva!

 

Klasa: 612-07/13-02/4

Urbroj: 517-13-1 od 21. I. 2013. (81)

POZIV NA PODNOŠENJE PONUDA br. NIP-01-19

Identifikacijski broj ugovora: NIP-01-19

Zajam Svjetske banke broj: 8021-HR

Naziv zajma Svjetske banke: Projekt integracije u EU Natura 2000

1. Republika Hrvatska primila je zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) i namjerava dio sredstava iskoristiti za pokrivanje troškova prema ugovoru za izvođenje radova rekonstrukcije tradicijske drvene kuće i uređenje poučne staze – »Stan na Gajni«.

2. Glavni je cilj NIP-a pružiti podršku nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u njihove investicijske programe, jačati kapacitete za praćenje stanja bioraznolikosti i izvješćivanje o poduzetim mjerama na temelju zahtjeva EU te uvesti programe za uključivanje šire skupine dionika u proces upravljanja mrežom Natura 2000.

3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisuje natječaj za podnošenje zapečaćenih ponuda za radove rekonstrukcije tradicijske drvene kuće i uređenje poučne staze – »Stan na Gajni« u značajnom krajobrazu Gajna u Brodsko-posavskoj županiji. Radovi uključuju rekonstrukciju drvene kuće čija će namjena biti posjetiteljski centar informativno edukativnog karaktera te uređenje poučne staze u značajnom krajobrazu. Projektom su predviđeni radovi rekonstrukcije koji uključuju građevinske, obrtničke i instalaterske radove te radovi na uređenju poučnih staza koji uključuju izgradnju poučnih tabli, mostića i odmorišta.

4. Natječaj će se provesti metodom i postupcima domaćeg nadmetanja (National Competitive Biding – NCB) utvrđenim u smjernicama Svjetske banke: »Nabava na temelju IBRD zajmova i IDA kredita« (svibanj 2004. godine, revidirano u listopadu 2006. godine i svibnju 2010. godine) te je otvoren za sve prihvatljive ponuditelje kako je utvrđeno smjernicama.

5. Dokumentacija za nadmetanje i dodatne preslike mogu se preuzeti nakon dostave pisanog zahtjeva na navedenu adresu (osobno, telefaksom ili e-poštom) i plaćanja bespovratne naknade od 100,00 HRK. Dokumentacija za nadmetanje preuzima se u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Savska cesta 41, 23. kat, 10000 Zagreb. Prilikom preuzimanja dokumentacije za nadmetanje obavezna je prethodna najava dan ranije. Uplaćuje se u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na račun br. 1001005-1863000160, model: 64, poziv na broj: 9733-47053-OIB uz naznaku u opisu plaćanja: »Dokumentacija za nadmetanje – Stan na Gajni«. Dokumentacija za nadmetanje može biti poslana poštom ili kurirskom službom na adresu navedenu u pisanom zahtjevu ponuditelja. Ponuditelj će snositi sve troškove povezane s dostavom dokumentacije za nadmetanje kurirskom službom.

6. Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti detaljnije obavijesti ili pregledati dokumentaciju za nadmetanje na već navedenoj adresi u točki 5. radnim danom od 9 do 15 sati uz obveznu prethodnu najavu.

7. Ponude moraju biti valjane 90 dana od otvaranja ponuda. Sve ponude moraju sadržavati jamstvo ponude u iznosu od 11.000,00 kuna.

8. Ponude treba dostaviti na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Savska cesta 41, 23. kat, 10000 Zagreb najkasnije do 11 sati, 27. veljače 2013. po lokalnom vremenu. Ponude se ne smiju dostaviti elektroničkim putem. Zakašnjele se ponude neće primiti. Ponude će se fizički otvoriti u 11 sati, 27. veljače 2013. godine uz nazočnost ovlaštenih predstavnika ponuditelja koji tomu žele prisustvovati.

9. Zakašnjele se ponude neće primiti te će se neotvorene vratiti ponuditeljima.

Kontakt informacije: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, n/r gosp. Nino Gunjača, Savska 41/23, 10000 Zagreb, tel.: +385 1 4866-141, telefaks: +385 1 4866-180, e-adresa: nino.gunjaca@mzoip.hr.

Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode