Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Brodsko-posavske županije - Natura Slavonica

Petra Krešimira IV br.1,  35 000 Slavonski Brod

 

 

Temeljem članka 138. Zakona o zaštiti prirode stavak 6. i 9. (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19,127/19) i članka 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 25/2014) te Odluke o upućivanju Prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže Banićevac i Nurkovac (PU 036) na javnu raspravu donesene na 4. sjednici Upravnog vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica održanoj 12. kolovoza 2022. godine (KLASA: 351-01/22-01/46, URBROJ: 2178-1-27-01-22-2)  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (u daljnjem tekstu Javne ustanove Natura Slavonica) objavljuje početak                                                               

 

 

Javne rasprave

u postupku donošenja Plana upravljanja područjima ekološke mreže Banićevac i Nurkovac (PU 036)

 

Članak 1.

Prijedlog Plana upravljanja područjima ekološke mreže Banićevac i Nurkovac (PU 036) upućuje se na javnu raspravu u trajanju u trajanju od 16.08.2022. do 16.09.2022., a koja uključuje objavu na internetskim stranicama, javni uvid i javno izlaganje.

 

Članak 2.

Javna rasprava i javni uvid održavat će se u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati od 16.08.2022 do 16.09.2022.

Javno izlaganje održati će se 01.09.2022. godine u Cerniku u društvenom domu (na adresi Frankopanska 117, Cernik) u 10:00 sati.

 

Članak 3.

Javnu raspravu iz točke 2. koordinira i provodi Javna ustanova Natura Slavonica.

                 

Članak 4.

 Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti biti će omogućen uvid u Prijedlog Plana upravljanja područjem ekološke mreže Banićevac i Nurkovac  (PU 036) na:

-  na službenim internetskim stranicama Javne ustanove Natura Slavonica  www.natura-slavonica.hr .

-u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati.

 

Članak 5.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana upravljanja područjem ekološke mreže Banićevac i Nurkovac  (PU 036) održati će se 01.09.2022. godine u 10:00 sati u prostorijama društvenog doma Cernik na adresi Frankopanska 117, Cernik.

 

Članak 6.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Prijedlog Plana upravljanja područjem ekološke mreže Banićevac i Nurkovac  (PU 036) moći će se:

- upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,

- dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

-  dostaviti zaključno s danom javne rasprave u pisanom obliku na adrese:

-  elektronske pošte : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
-  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko – posavske županije – Natura Slavonica, Petra Krešimira IV br.1, 35 000 Slavonski Brod

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, neće se uzeti u obzir.

 

 

KLASA: 351-01/22-01/46

URBROJ: 2178-1-27-01-22-5

Slavonski Brod, 12. kolovoz 2022. godine

 

 

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE – NATURA SLAVONICA

 

Ovdje možete pročitati/preuzeti sljedeće dokumente:

Prijedlog Plana upravljanja područjima ekološke mreže Banićevac i Nurkovac (PU 036)

Odluka Upravnog vijeća Javne ustanove