Člankom 5c. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ( broj 110/07, 125/08) propisano je da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom ako čelnik tijela ili član upravnog i nadzornog tijela tog naručitelja istodobno: Obavlja upravljačke poslove u tom gospodraskom subjektu ili je vlasnik poslovnog udijela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%. Sukladno članku 5.c. stavku 3 Zakona o javnoj nabavi objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojim Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije - Natura Slavonica kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu stavka 1. članka 5.c. o javnoj nabavi.